سخنرانی مشکلات حکومت دینی (بخش اول: رمضان 1377)

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

بخش اول: شبهای 21، 22، 23 و 27 رمضان 1377 – ادامه این سخنرانی در محرم 1378 در یازده جلسه انجام شده است. منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- مشکلات حکومت دینی - شب 21 رمضان 77

02- مشکلات حکومت دینی - شب 22 رمضان 77

03- مشکلات حکومت دینی - شب 23 رمضان 77

04- مشکلات حکومت دینی - شب 27 رمضان 77