سخنرانی مسئولیت و غفلت های جمع

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

10/10/1371 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

سخنرانی مسئولیت و غفلت های جمع