سخنرانی مسئولیت و غفلت های جمع

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی مسئولیت و غفلت های جمع

10/10/1371 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.