سخنرانی مسئولیت

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

مسئولیت

منبع: نرم افزار آغاز در نهایت