سخنرانی مسئولیت

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع: نرم افزار آغاز در نهایت

مسئولیت