سخنرانی مبانی نظام اخلاقی در دعای مکارم الاخلاق

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- مبانی نظام اخلاقی در دعای مکارم الاخلاق

02- مبانی نظام اخلاقی در دعای مکارم الاخلاق

03- مبانی نظام اخلاقی در دعای مکارم الاخلاق

04- مبانی نظام اخلاقی در دعای مکارم الاخلاق

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.