سخنرانی لطافت ها و قساوت های عاشورا

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی لطافت‌ها و قساوت‌های عاشورا