سخنرانی لطافت ها و قساوت های عاشورا

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

سخنرانی لطافت‌ها و قساوت‌های عاشورا