سخنرانی قدرشناسی از نعمت ولایت

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

قدرشناسی از نعمت ولایت

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.