سخنرانی فوز سالک

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- فوز سالک

02- فوز سالک

03- فوز سالک

رمضان 1368 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.