سخنرانی فوز سالک

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

رمضان 1368 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- فوز سالک

02- فوز سالک

03- فوز سالک