سخنرانی فلسفه مکانی تولد اسلام

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی فلسفه مکانی تولد اسلام

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.