سخنرانی غفلت و غرور

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- غفلت و غرور

02- غفلت و غرور

منبع این سخنرانی نرم فزار آغاز در نهایت می باشد.