سخنرانی عوامل و موانع تشکیل جمع ها

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی عامل و موانع تشکیل جمع ها

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.