سخنرانی عوامل غفلت

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- عوامل غفلت

02- عوامل غفلت

03- عوامل غفلت