سخنرانی عوامل دشمنی با اولیای خدا

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- عوامل دشمنی با اولیای خدا

02- عوامل دشمنی با اولیای خدا

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.