سخنرانی عوامل دشمنی با اولیای خدا

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- عوامل دشمنی با اولیای خدا

02- عوامل دشمنی با اولیای خدا