سخنرانی عوامل تشکیل و آفت جمع

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی عوامل و آفت جمع

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.