سخنرانی عوامل انحطاط

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی عوامل انحطاط

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.