سخنرانی عمل؛ آفات و موانع، تمامیت و استقامت، زمینه و انگیزه و آثار

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- عمل؛ آفات و موانع عمل

02- عمل؛ استقامت و تمامیت عمل

03- عمل؛ زمینه، انگیزه و آثار عمل

19، 21 و 23 رمضان 1373 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.