سخنرانی علی علیه السلام و محبت دوست و دشمن

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

سخنرانی علی علیه السلام و محبت دوست و دشمن