سخنرانی علی علیه السلام و محبت دوست و دشمن

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی علی علیه السلام و محبت دوست و دشمن

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.