سخنرانی علی علیه السلام، حجتی برای همه

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی علی علیه السلام، حجتی برای همه

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد. 21 رمضان 1366