سخنرانی عظمت علی علیه السلام

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی عظمت علی علیه السلام

19 رمضان 1363 . منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.