سخنرانی عرفان و سلوک در کلام حضرت علی علیه السلام

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- عرفان و سلوک در کلام حضرت علی علیه السلام

02- عرفان و سلوک در کلام حضرت علی علیه السلام

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.