سخنرانی طمئنینه و قدر

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی طمئنینه و قدر

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.