سخنرانی طرحی برای زندگی با مروری بر دعای ابوحمزه ثمالی

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- طرحی برای زندگی با مروری بر دعای ابوحمزه ثمالی

02-طرحی برای زندگی با مروری بر دعای ابوحمزه ثمالی

03- طرحی برای زندگی با مروری بر دعای ابوحمزه ثمالی

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.