سخنرانی ضرورت تجدید نظر در تبویب روایات

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی ضرورت تجدید نظر در تبویب روایات

1367/2/67 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.