سخنرانی ضرورت تجدید نظر در تبویب روایات

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

1367/2/67 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

سخنرانی ضرورت تجدید نظر در تبویب روایات