سخنرانی شکل ها و شاغول ها در روش تربیت اسلامی

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- شکل ها و شاغول ها در روش تربیت اسلامی

02- شکل ها و شاغول ها در روش تربیت اسلامی