سخنرانی شکایت از نفس

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی شکایت از نفس

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.