سخنرانی شکایت از بت های انسان

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی شکایت از بت های انسان

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.