سخنرانی شناخت وظیفه و تمامیّت عمل

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- شناخت وظیفه و تمامیت عمل

02- شناخت وظیفه و تمامیت عمل

منبع این سخنرانی وظیفه و تمامیت عمل می باشد.