سخنرانی شناخت

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- شناخت

02- شناخت

03- شناخت

04- شناخت

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.