سخنرانی شناخت ضعف ها و آفات عمل

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- شناخت ضعف ها و آفات عمل

02- شناخت ضعف ها و آفات عمل

برداشت شده از نرم افزار آغاز در نهایت