سخنرانی شناخت ضعف ها و آفات عمل

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

برداشت شده از نرم افزار آغاز در نهایت

01- شناخت ضعف ها و آفات عمل

02- شناخت ضعف ها و آفات عمل