سخنرانی شرح دعای مکارم الاخلاق

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- شرح دعای مکارم الاخلاق

02- شرح دعای مکارم الاخلاق

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.