سخنرانی شرح دعای عرفه

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

شرح دعای عرفه

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.