سخنرانی شرح دعای افتتاح ماه رمضان

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- شرح دعای افتتاح ماه رمضان

02- شرح دعای افتتاح ماه رمضان