سخنرانی شرح دعای افتتاح ماه رمضان

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- شرح دعای افتتاح ماه رمضان

02- شرح دعای افتتاح ماه رمضان

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.