سخنرانی شرح دعای افتتاح

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

شرح دعای افتتاح

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.