سخنرانی شرح دعای ابوحمزه ثمالی

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- شرح دعای ابوحمزه ثمالی

02- شرح دعای ابوحمزه ثمالی

03- شرح دعای ابوحمزه ثمالی

04- شرح دعای ابوحمزه ثمالی

05- شرح دعای ابوحمزه ثمالی

06- شرح دعای ابوحمزه ثمالی

07- شرح دعای ابوحمزه ثمالی

08- شرح دعای ابوحمزه ثمالی

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.