سخنرانی شرح خطبه 121 نهج البلاغه

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی شرح خطبه 121 نهج البلاغه

19 رمضان 1373 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.