سخنرانی سهم ما از شهود رسول (ص)

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سهم ما از شهود رسول (صلی الله علیه و آله و سلّم)

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.