سخنرانی سلب آزادى از انسان يعنى سلب انسانيت انسان؛ اين راه حل مردود است

سخنران:

محتوایی بارگذاری نشده