سخنرانی سازماندهی جدید

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی سازماندهی جدید

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.