سخنرانی زمینه ها و آثار فتنه

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی زمینه ها و آثار فتنه

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.