سخنرانی روش کار جمعی

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- روش کار جمعی

02- روش کار جمعی

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.