سخنرانی روش هدایت سرمایه های انسان

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

برداشت شده از نرم افزار آغاز در نهایت

روش هدایت سرمایه های انسان