سخنرانی روش نقد خود و دیگران

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی روش نقد خود و دیگران

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.