سخنرانی روش رهبری رسول (ص)

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- روش رهبری رسول

02- روش رهبری رسول

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.