سخنرانی روش تحقیق در تاریخ ائمه

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- روش تحقیق در تاریخ ائمه

02- روش تحقیق در تاریخ ائمه

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.