سخنرانی روش تبدیل اختلافات به فرصت ها

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی روش تبدیل اختلافات به فرصت ها

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.