سخنرانی روش برخوردها و برداشت ها

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

سخنرانی روش برخوردها و برداشت ها