سخنرانی روش برخوردها – نیازها در جمع

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- روش برخوردها - نیازها در جمع

02- روش برخوردها - نیازها در جمع