سخنرانی روش ارزیابی کردار و گفتار

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- روش ارزیابی کردار و گفتار

02- روش ارزیابی کردار و گفتار

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.