سخنرانی روش ارزیابی کردار و گفتار

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- روش ارزیابی کردار و گفتار

02- روش ارزیابی کردار و گفتار