سخنرانی روزگار ستمگر و زمانه ی ناسپاس

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

شرح خطبه 32 –  شب ها ی 19، 21، 23 و 27 رمضان 1374 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- روزگار ستمگر و زمانه ی ناسپاس

02- روزگار ستمگر و زمانه ی ناسپاس

03- روزگار ستمگر و زمانه ی ناسپاس

04- روزگار ستمگر و زمانه ی ناسپاس