سخنرانی رابطه شناخت و آرمان ها

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

رابطه شناخت و آرمان ها

منبع: نرم افزار آغاز در نهایت