سخنرانی رابطه شناخت و آرمان ها

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع: نرم افزار آغاز در نهایت

رابطه شناخت و آرمان ها