سخنرانی رابطه انسان با خدا و ولی خدا

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی رابطه ی انسان با خدا و ولی خدا

ایراد شده در 23 رمضان سال 1413 هجری قمری. منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.